Stainless steel solutions
Technical solutionsТехнически решенияТехнические решения
Using our potentials, we can offer you:Ние Ви предлагаме:Используя наши потенциальные возможности мы можем предложить Вам:
  • Engineering, design, manufacture and delivery of equipment, assembly on place, start in action, guarantee and out-of-guarantee service.Инженеринг, проектиране, производство и доставка на оборудването, монтаж на място, пускане в действие, гаранционно и извънгаранционно обслужване.Разработка, проект, изготовление и поставка оборудования, собрание на месте, пуск в действии, гарантийное и вне гарантийное обслуживание.
  • Reconstruction –introdoction of new technological level in companies, using engineering solutions and modern equipment.Реконструкция - частична замяна на съществуващото оборудване с цел икономия на ресурс и производствени помещения.Реконструкция - введение новый технологический уровень в компаниях, используя технические решения и современное оборудование.
  • Modernization – partial substitution of existing equipment which aims economy of resources and manufacture premises.Модернизация - въвеждане в предприятията на ново технологично ниво, използвайки инженерингови решения и съвременно оборудване.Модернизация - частичное изменение существующего оборудования, с цель экономика ресурсов и производственных помещений